Inicio -> Servicis municipals -> Transparència -> Econòmic i Financera

Econòmic i Financera

Tornar Imprimir

Pressupostos

Pressupostos, amb descripció dels programes pressupostaris i informació sobre el seu estat i grau d'execució, així com sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Comptes Anuals

Comptes anuals que hagen de rendir-se i els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels òrgans de control que sobre ells s'emeten.

Finançament

Informació bàsica sobre el finançament de la Comunitat Valenciana amb indicació dels diferents instruments de finançament.

Deute Públic

Deute pública de l'Administració amb indicació de la seua evolució, endeutament per habitant i de l'endeutament relatiu.

Termini Mitjà de Pagament

Termini mitjà de pagament a beneficiaris d'ajudes i subvencions, convenis i proveïdors.

Informes Morositat

Informes trimestrals lluita contra la morositat.

Inventari Béns i Drets

Inventari de béns i drets, inclourà els béns immobles de domini públic i una relació de béns mobles de valor històric artístic o d'alt valor econòmic, així com el nombre de vehicles oficials.

Gastos Caixa Fixa

Gastos de caixa fixa desagregats per centres directius.

Cost Campanyes Publicitat

Cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional, desglossant els mitjans de comunicació empleats, l'import destinat a cada mitjà i el cost dels diferents conceptes.

Enquestes i Estudis opinió

Informació actualitzada sobre enquestes i estudis d'opinió, els models utilitzats, fitxes tècniques i metodològiques, resultats complets i microdades, empreses o entitats adjudicatàries i el cost d'elaboració.


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es