Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Tràmits i gestions -> Normativa municipal i ordenances -> Legislació general

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Tornar Imprimir

Text Refós Llei Hisendes Locals

Descàrrega d´arxius

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es