Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Transparència -> Econòmic i Financera

Finançament

Tornar Imprimir

Enumeració dels recursos de les entitats locals.

La hisenda de les entitats locals estarà constituïda pels recursos següents:

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i la resta de de dret privat.

b) Els tributs propis classificats en taxes, contribucions especials i impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les comunitats autònomes o d'altres entitats locals.

c) Les participacions en els tributs de l'Estat i de les comunitats autònomes.

d) Les subvencions.

e) Els percebuts en concepte de preus públics.

f) El producte de les operacions de crèdit.

g) El producte de les multes i sancions en l'àmbit de les seues competències.

h) Les altres prestacions de dret públic.

Nom Descarrega
2014 Instruments de finançament

2014  Instruments de finançament
2013 Informe Ministeri ens locals en xifres realitzat en 2015

2015 Informe Ministeri ens locals en xifres 2013

2 continguts


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es